Cicho_ciemny

97 tekstów – auto­rem jest Cicho_ciem­ny.

Datownik

Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. Dnie zmuszają do prze­myśleń. Nie "skąd", ale "dokąd". Mi­mo dużej liczby ludzi wokół mnie nie mogąc zna­leźć ni­kogo blis­kiego zacząłem myśleć "Ko­go Ty właści­wie szu­kasz?". No właśnie, kogo?
Ko­goś kto płonie. Szu­kam pas­ji, ob­sesji. Czu­je się jak człowiek który pot­rze­buje wewnętrzne­go og­nia do życia.
Gdy­by spot­kać ko­goś kto płonie, kto jest w sta­nie rzu­cić we mnie is­krę. Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 18:41

Sto po­rażek na bar­kach no­si je­den sukces 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 14 września 2015, 20:48

Na sprzedaż

Wszys­tko na sprzedaż
od es­tra­dy po wystawy
Ludzie to lu­bią, ludzie to kupią
Przyjdą
zobaczą
zapłacą
wyrzucą
Gdy nie mają
to
marzą
Gdy już mają
to naj­pewniej zostawią
Wszys­cy chcą
miękkie podłoże
życie w ciągłym ko­lorze
o każdej mieć wszys­tko porze
Gdy sprze­dasz już wszystko
Na życia zakręcie
na marzeń Eve­reście
powtórz sam do siebie
"Le­piej być nie może..."
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 września 2015, 17:16

* * *

Być al­bo nie być? - oto jest py­tanie,
Tak mówi Ham­let, które­go świat ceni;
Tak ja też jak Ham­let, trud­ne mam zadanie:
Co zro­bić z jedną złotówką w kieszeni?
Na czarną kawę za­led­wie obstanie
Ten martwy
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 kwietnia 2015, 20:18

* * *

Stojąc po środ­ku nicze­go,
wszys­tko wchłonęła ciemność
i przes­trzeń i czas.
Pat­rzę co utraciłem
przez zam­knięte oczy widzę

której sto­py do ziemi ciężkiej przykute.
Tworząc się py­tam się ciszy,
Jak mam odejść?
Czy nie zgrzeszę zos­ta­wiając ją?
Wtem
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 listopada 2014, 16:35

* * *

Tańcząc nad przepaścią
uśmie­cham się do gwiazd
miłość zam­knięta w sobie
cier­niem istnienia

Rzu­cam się w przepaść
rozbłys­kam
bo nie rodziłem się
by żyć
a by się spalić
ciesząc nie moje
serce 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2014, 18:42

* * *

W ciem­ności nocy
widzę ogień
idąc w światła stronę
oglądam się
za siebie
Cze­mu Cię tu nie ma?
ser­ce nie pojmuje
cze­mu te­go
nie rzucę
nie przeklnę
nie zawrócę
jak ćma lecę
w płomieni stronę
ko­niec może być jeden
niech le­piej sam
spłonę
bo my już
nigdy
bo nie razem
bo nie we dwoje. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 czerwca 2014, 12:53

03/02

Nie ro­zumiem jak można ko­gokol­wiek oce­niać po czym­kolwiek. To tak try­wial­ne, ale i tak bar­dzo i głębo­ko w nas za­korze­nione. Nic człowieka nie nau­czy, żad­ne podróże, książki ani po­rady.
Cza­sem za­daje sobie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 3 lutego 2014, 00:26

* * *

W ka­len­darzu wspomnień
cza­su straconego
widzę
stud­nie przebaczenia
daw­no wypełnioną.
Od­chodzę bez
Ciebie,
kroczę ku wieczności. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 stycznia 2014, 21:35

* * *

Wyścig z nicze­go
i po nic
sen­sem chaosu
nieba stwórcy,
cel zdobyty.
Od dziś już nie będzie
końca
a co chwilę
no­wego początek. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 stycznia 2014, 22:36
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cicho_ciemny

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 sierpnia 2018, 19:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Datownik

15 sierpnia 2018, 19:32finezja sko­men­to­wał tek­st Datownik

15 sierpnia 2018, 18:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Datownik

15 sierpnia 2018, 18:41Cicho_ciemny do­dał no­wy tek­st Datownik

14 września 2015, 21:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Sto po­rażek na bar­kach [...]

14 września 2015, 20:56PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st Sto po­rażek na bar­kach [...]

14 września 2015, 20:48Cicho_ciemny do­dał no­wy tek­st Sto po­rażek na bar­kach [...]

5 września 2015, 19:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st Na sprze­daż

5 września 2015, 18:55Cicho_ciemny sko­men­to­wał tek­st Na sprze­daż